Projekty

Běžící


Projekt „Camphill a sociální služby“ číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008368
Obsahem projektu byla rekonstrukce objektu sálu, která vytvořila kvalitnější podmínky pro poskytování sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny stávajích služeb, dále bylo pořízeno osobní auto, což umožnilo snadnější práci s cílovými skupinami. Projekt byl zaměřen na infrastrukturu sociálních služeb Camphillu na soutoku, z.s. a to Chráněné bydlení a Centrum denních služeb.
Realizace projektu od 13.2.2018 do 31.3.2019


                   

Realizované
Svíčkárna (2014-2015)
Povodeň 2013 (2013)
- Vodovodní přípojka (2014)
- Statické zabezpečení Statku (2014)
- Podkroví (2010-2014)
- Kuchyň v sálu (2014)
- Rekonstrukce Statku (2015)